Hotline 0901 699 626

Phân tích bài viết đạt điểm 6.0

779 ngày trước

Đề bài: Most high level positions in companies are filled by men, even though the workforce in many developed countries consists of 50 percent female workers. Companies should be required to allocate a certain percentage of management positions to women. Discuss, what is your opinion?

The inequality between men and women has always been a significant issue in their society. Besides that, it is undeniable that most vital positions in companies are taken by males, not females. Therefore, there exist a statement that companies should allocate to women a certain number of these positions. However, I do not agree with this requirement completely.

In some feudal countries, it was true to say that the society favour the males, and at that time instances of inequality occurred very frequently. Up until the present moment, it stills to happen in some developing countries; also it is greatly involved to women's right. A large number of women in these countries are not allowed to go to work or even go to public place. In this case, this is not an individual issue, but it is a social problem. The governments should have some solution to react with this tendency, and at the same time they should promulgate a new legislation to protect women’s right.

On the other hand, the global economy is developing rapidly nowadays. In most corporations, they do not distinguish men from women; they only focus on working efficiently. In this world, any employees who possess enough abilities and work in an effective way, that person will be promoted to high positions. Therefore, allocating the high level positions in companies to women is not necessary. Moreover, the instances of women in essential positions cannot count by fingers. Those women are very successful in their work and their lives.

In conclusion, although the inequality between men and women has reduced, it still is a social issue worth to concern. Personally, in my opinion we should create as many opportunities for women to have an equal life as we can.

PHÂN TÍCH CHI TIẾT

1) Về cấu trúc, và cách phát triển ý

1A) Mở bài

The inequality between men and women has always been a significant issue in their society. Besides that, it is undeniable that most vital positions in companies are taken by males, not females. Therefore, there exist a statement that companies should allocate to women a certain number of these positions. However, I do not agree with this requirement completely.

Nhận xét:

Các câu có chú ý paraphrase đề bài, nêu được ý kiến của bản thân: “không đồng ý hoàn toàn”. Tuy nhiên, bài viết chưa thành công trong việc paraphrase. VD: “high level position” thành “vital position”. Ngoài ra, phần “allocate to women a certain number of positions” chỉ thay đổi vị trí của một vài từ. Đoạn mở bài nên viết câu thesis statement để người đọc dễ theo dõi ý kiển của người viết.

1B) Thân bài 1:

In some feudal countries, it was true to say that the society favour the males, and at that time instances of inequality occurred very frequently. Up until the present moment, it stills to happen in some developing countries; also it is greatly involved to women's right. A large number of women in these countries are not allowed to go to work or even go to public place. In this case, this is not an individual issue, but it is a social problem. The governments should have some solution to react with this tendency, and at the same time they should promulgate a new legislation to protect women’s right.

Nhận xét:

Về cấu trúc bài thì người viết đã biết chủ động phát triển ý, đi từ thực trạng qua thời gian từ quá khứ đến hiện tại. Riêng về khía cạnh các đất nước đang phát triển thì người viết biết phát triển thêm ý là “ not allowed to go to work” hoặc là “social problem”. Tuy nhiên, người viết không nên đề cập thêm cả khía cạnh chính phủ nên làm gì với thực trạng này “ the government should have some solution….” vì đây nghiêng về ý kiến của người viết chứ không còn phải là thảo luận như đề đang yêu cầu nữa.

1C) Thân bài 2:

On the other hand, the global economy is developing rapidly nowadays; therefore, in most corporations, they do not distinguish men from women; they only focus on working efficiently. In this world, any employees who possess enough abilities and work in an effective way, that person will be promoted to high positions. Therefore, allocating the high level positions in companies to women is not necessary. Moreover, the instances of women in essential positions cannot count by fingers. Those women are very successful in their work and their lives.

Nhận xét:

Trong đoạn này, người viết đã có được 1 câu topic sentence rất rõ rang và đủ ý. Các câu phát triển ý cũng logic với câu mở đầu với mạch: companies focus on working efficiency à promote people with enough ability à not necessary to require them to allocating the higher level positions to women. Tuy nhiên, với 2 câu cuối cùng thì người viết lại chệch sang ý khác là nói khái niệm thành công “ successful in their work and lives” à đây không phải là nội dung mà đề bài đang yêu cầu.

2) Coherence and cohesion:

Bố cục chung mạch lạc rõ ràng. Tuy nhiên, có 1 số câu đi ra khỏi mạch đang có sẵn và đề cập đến những khía canh không bám sát vào đề như đã phân tích ở trên.

3) Lexical resource

Bài viết có cố gắng sử dụng những từ ngữ liên quan tới chủ đề như “Women rights”, và sử dụng  số collocation khá chính xác như: a larger number,  promote to higher positions, create opportunities.

Song song với đó thì bài viết cũng còn nhiều hạn chế trong cách thể hiện do hạn chế về vốn từ như: there exist a statement, these instances occur, this instance cannot count by finger.

4) Grammatical range and accuracy:

Đây là điểm hạn chế chính của bài viết này. Người viết cần phải hoàn thiện về cấu trúc câu rất nhiều, đặc biệt là lỗi relative clause như trong câu: “In this world, any employees who possess enough abilities and work in an effective way, that person will be promoted to high positions” và lỗi song song (parallel) như trong câu: “In this case, this is not an individual issue, but it is a social problem”. Ngoài ra người viết cũng nên chú ý vào  các lỗi giới từ như: react with, involved to…

 

Đề mục chấm điểm

Điểm

Trả lời câu hỏi nêu ra trong đề

 

 

6.5

Gắn kết giữa các đoạn & cách dùng từ

 

 

5.5 – 6.0

Từ vựng

 

 

6.5

Ngữ pháp 

5.5

Điểm tổng

6.0