Hotline 0901 699 626

IELTS Writing – Task 2: Biến bài viết IELTS 6.0 lên IELTS 8.0 như thế nào?

598 ngày trước

Task 2 của bài thi IELTS là 

Đề bài: Financial education should be a mandatory component of the school program. To what extent do you agree or disagree with this statement? 

Bài viết band 6:

In many countries the discussion about the rising financial problems of young people has been getting more emphasis. Though some people are voting to integrate financial education as a schooling subject.

The key problem for many young people is that they don’t know how to use and spend money in the right way. The “get what you want mentality” is widely advertised by the mass media and it looks like some people think that living with interest fees is normal. Though financial problems in young life are very common with the result that it is difficult to learn how to spend money appropriated. The main idea of teaching a financial subject must be to explain about a balanced budget and that debt could ruin one’s future.

But this is just one side that has to be considered. For me, the main question is why the parents cannot give the right advice to their kids? To leave such a personal subject in the hands of government and school means to ignore a key task of any parent: to be a good role model.

Moreover it should be considerate that the social effects of talking about money and finance in a socially diverse school class can be harmful for some students. In my opinion it is more important to teach parents about their responsibilities as a role model and have them educate the children about this private topic in a safe and private environment.

All in all I think the main task of public institutions should be to educate about common subjects and not to give such personal advice like the use of money.

Phân tích: 

Với câu hỏi To what extent do you agree or disagree with this statement? Người viết cần làm rõ, bạn đồng ý/ không đồng ý đến mức nào và cần tập trung triển khai rõ 2 ý này.

Phần mở đầu, bài luận cho có  câu “thesis statement”, tức là câu  là câu nêu lên ý chính cho toàn bài luận. Sau dẫn dắt ở mở bài phải có câu nêu rõ chủ đề, ý kiến & ý kiến hỗ trợ.

Ở đoạn văn thứ 2,  The key problem for many young people is that they don’t know how to use and spend money in the right way.” không nêu rõ ý kiến “agree” hay “disagree” của người viết, do đó không phù hợp với yêu cầu của đề bài. Câu The “get what you want mentality” is widely advertised by the mass media and it looks like some people think that living with interest fees is normal người viết đã sử dụng sai dấu ngoặc kép, nên sửa thành The “get what you want” mentality is. Cụm từ interest fees -> nên nói rõ hơn. VD: interest fees for consumer.  Câu : Though financial problems in young life are very common with the result that it is difficult to learn how to spend money appropriated chưa diễn đạt ý tốt, còn lủng củng. ngoài ra sau though…, cần có vế thứ 2 để hỗ trợ ý. Ví dụ, though …. very common, it’s difficult to learn how to spend money appropriately.

Đoạn thứ 3 : “But… role model nên kết hợp với ý của đoạn thứ 4 “Moreover… environment để phát triển đủ ý.

Đoạn thứ 4:  Chưa chưa nêu rõ ý kiến của bản thân “agree” hay “disagree”. Ngoài ra, ý “teach parents” có thể kết hợp với ý “Parents can give the advice để nhấn mạnh & triển khai rõ ràng hơn.  Ở luận điểm … money and finance in a socially diverse school class can be harmful for some students, người viết cũng chưa giải thích rõ được.

Tổng kết những điểm cần cải thiện và đã làm được của bài viết:

          Cần cải thiện những điểm sau

 

            Những nội dung đã làm được

- Bài viết có nỗ lực chia đoạn, có chú ý triển khai từng đoạn, giữa các đoạn có các từ nối hợp lý.

- Bài viết có cố gắng sử dụng từ ngữ phù hợp với văn cảnh, tuy nhiên một vài chỗ còn dùng sai.

 

- Bài viết thể hiện quan điểm của người viết đối với cả 2 ý kiến được nểu ra trong đề bài  chưa rõ ràng, thiếu câu thesis statement, do đó ý của các đoạn thân bài chưa rõ ràng & chưa phát triển đầy đủ.

·   -  Học sinh thực hiện được điều này thể hiện kiến thức cơ bản về bài viết IELTS

      - Văn phong phù hợp với bài viết IELTS đủ để đưa điểm của học sinh lên 6.0, tuy nhiên cần chú ý hơn nếu muốn đạt điểm cao hơn.

      - Tuy chưa rõ ràng, nhưng người viết cũng thể hiện việc hiểu đề bài & có nỗ lực trong việc nêu ý kiến của bản thân.


Chúng ta cùng xem một bài viết do giáo viên của IEE sửa lại, biến bài viết IELTS 6.0 thành bài viết đạt được điểm IELTS 8.0 nhé:

Finance is an essential part for our daily life, whether in term of financial decisions concerning health, education or future investments. However, young people have been having rising financial problems recently. Therefore, some people are voting to integrate financial education as a schooling subject. In my opinion, teaching financial education as a compulsory subject could help people avoid unwise decision, but school may not be the best environment to learn finance

To begin with, I agree that many young people lack certain sense in using and spending money. Influenced by the mass media’s get what you want” mentality, some people think that living with credit card interest is normal. Consequently, the accumulated debt may create heavy burden to future finance decisions, such as purchasing houses or starting a family. Thus, I think that teaching a financial subject at a young age should help people understand the necessity of a balanced budget and the danger of consumer debt.

However, is school the best place to study such a personal matter? The social effects of talking about money and finance in a diverse environment could lead to unavoidable comparison and jealousy, which can be harmful for some students. Moreover, leaving such a personal subject in the hands of government and school, in my opinion, means ignoring a key task of any parent who can be a good role model. It is, therefore, more important and personally tactful to educate parents, and have them educate their children about this topic in a safe and private environment.

In conclusion, financial education has both pros and cons. Nevertheless, I believe that to make it most comfortable and effective for young students, it should be taught at an early age within the family, to prepare them mentally for advanced financial education at school in a later stage of their life

Ở bài viết được thầy cô sửa, ta có thể thấy câu Thesis statement rõ ràng, đủ ý, nêu rõ quan điểm của người viết & những ý chính chứng minh cho quan điểm đó. Các đoạn văn được kết nối với nhau logic, rõ ràng. Từ Từ “credit card interest” đến “accumulated debt”, từ “unavoidable… jealousy” đến “harmful…”, các ý được triển khai liên tục, có lập luận cụ thể rõ ràng. Kết bài nêu rõ ý kiến của bản thân về mức độ đồng ý/ không đồng ý với đề bài.