Hotline 0901 699 626

Phương pháp xử lí câu hỏi về mục đích của bài đọc SAT

598 ngày trước


      The tin supply chain is complex and, often, opaque. 

      Companies usually report products that they supply to 

      the market place; however, they may not describe 

70  which of their plants use which starting materials or  

      processes. As a result, plants reported for some multi-plant 

      corporations may or may not consume or produce all of 

      the tin materials reported. Some large companies have 

      multiple plants, which may or may not have been 

75  described  in sufficient detail to identify their location 

      or the tin material  that was processed. For example, 

      information was not available on all tin producing companies, 

      and many companies that were reported to have been tin 

     suppliers could not be confirmed as such. Companies change 

80 names, were referred to imprecisely, change ownership, 

     or went out of business.

The sentence in lines 79-81 ( “ companies changed……business”) primarily serves to   

A)  Indicate a continuation of an existing chain

B)  Describe the many uses for a product

C) Show the sole difficulty in answering a question

D) Support an earlier statement through an example

PHƯƠNG PHÁP: 

Để làm được câu này thì việc đầu tiên chúng ta hiểu kỹ câu hỏi: 

Câu hỏi như sau: dòng từ 79 đến 81 đang “serves to” – có nghĩa là đang phục vụ cho mục đích gì chứ không phải có nội dung gì. 

==> Về bản chất, dạng câu hỏi này đang hỏi các bạn xem dòng từ 79 đến 81 đang có chức năng gì trong đoạn văn.

Cách làm: 

- Tìm ra câu thuộc dòng 79-81 và xem câu này đang có quan hệ gì với các câu khác ở trong đoạn. 

Cụ thể ở đây các bạn sẽ thấy câu topic sentence (câu đầu tiên của đoạn) có nội dung là “Supply chain is complex” nên chúng ta mong đợi rằng các câu còn lại trong đoạn nói thêm về sự "complex" này. Và thực tế đúng như vậy. 

Đến câu mà bài test đang hỏi thì yếu tố "complex" được thể hiện lại thông qua một loạt các từ trong câu như: change name, imprecisely, change ownership, went out of business. 

==> Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng dòng từ 79 đến 81 đang cung cấp thêm thông tin chi tiết cho câu đầu tiên của đoạn hay nói cách khác, dòng từ 79 đến 81 đang support statement có ở trong câu topic sentence.

Đáp án là D